Frågan om styrelsearvoden ska prövas på nytt av högsta förvaltningsdomstolen (13 Jun 2019)

Frågan om styrelsearvoden ska på nytt prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Skatterättsnämnden prövade förra sommaren frågan om beskattning av styrelsearvode igen. I det fallet gjorde Skatterättsnämnden bedömningen att en advokatverksamhet i normalfallet med skatterättslig verkan bör kunna bedrivas i bolagsform även om verksamheten bygger på ägarens personliga insatser.

”Vad särskilt gäller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag regleras dock i lag att uppdraget endast kan utföras av fysisk person. Av bland annat detta skäl har i praxis fastslagits en presumtion för att inkomster från styrelseuppdrag ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst av ledamoten som utfört uppdraget. Endast under särskilda förutsättningar kan presumtionen frångås.” skriver Skatterättsnämnden. Förhandsbeskedet togs vidare till HFD och i början av juni kom ett delbeslut i målet. HFD förordar att målet ska hänskjutas till Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.

För mer information se gärna FAR:s hemsida: https://www.far.se/nyheter/2019/juni/styrelsearvoden-provas-pa-nytt-av-hfd/