Styrelsekrafts historia

Nätverket grundades 2008 när Almi fick i uppdrag av dåvarande regering att skapa ett utbildningsprogram med syfte att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser.

Drygt 700 utvalda kvinnor i ledande positioner inom näringslivet genomgick programmets kombination av styrelseutbildning och mentorskap med erfarna företagsledare från näringslivet. Efter en certifierande styrelseutbildning blev deltagarna kvalificerade för styrelseuppdrag. Flertalet är idag verksamma styrelsearbetare i så väl mindre ägarledda som större publika bolag.

Utvärderingar visar att det ursprungliga programmets styrka var kopplingen till näringslivet och mångfalden av deltagare från näringslivet. Den ideella föreningen Styrelsekraft är ett resultat av det breda nätverket och det starka engagemang för styrelsefrågor som finns bland de som genomgått programmet. Detta är en viktig anledning till att föreningen Styrelsekraft startade upp ett mentorprogram i egen regi under 2022. 


Viktiga personer då Styrelsekraft startade

Elisabeth Thand Ringqvist, idag ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Var den som föreslog Styrelsekraft för Maud Olofsson

Övergripande programansvarig på Almi var Marie Ahlgren

Maud Olofsson, då näringsminister, stod bakom bildandet av programmet Styrelsekraft

Sven Hagströmer var en av de företagsledare som medverkade som programmets mentorer