Seminariet om kvinnors styrelsekraft – från vision till verklig makt! (23 Oct 2019)

Vad krävs för att ta nästa steg?
Den 16 oktober genomfördes ett event om dagens förutsättningar med större mångfald och en ökad andel kvinnor i landets styrelser. Eventet genomfördes i samarbete mellan Styrelsekraft och 100-listan kvinnligt styrelsenätverk hos Östsvenska Handelskammaren. PwC och Almi sponsrade. Huvudtalare var Anna Kinberg Batra.

Anna Lundmark-Lundbergh, vd för Almi Värmland inledde genom att berätta om resultaten från Almis styrelsekartläggning. Det finns stora utmaningar men också en positiv trend. Karin Steen, ordförande för Styrelsekraft Alumni Stockholm, kompletterade bilden genom att visa på resultat från en nyligen genomförd enkät bland de kvinnor som genomgått Styrelsekraftprogrammet. Av 200 svarande har 116 i dagsläget totalt 450 styrelseuppdrag. Anna Lundmark-Lundbergh lyfte även behovet med utbildning av företagare. De behöver förstå vad en professionell jämställd styrelse kan göra för ett företags resultat.
Fredrik Hillelson, vd för Novare Human Capital, och Åsa Mitsell från Näringsdepartementets avdelning för ägarstyrning, talade om olika aspekter av rekrytering och sätt att verka för mer jämställda styrelser. Fredrik Hillelson talade om vanliga fördomar och utmaningar. Han betonade att jämställd styrelserekrytering i första hand är en affärsfråga. Åsa Mitsell berättade hur ägarna för de statliga bolagen numera ställer krav på mångfald i styrelser och ledningsgrupper. Att tänka mångfald rörande kön och etnicitet är idag ett tydligt ägardirektiv. De statligt ägda bolagen har därför kommit längre jämfört med till exempel private equity.
Ramsay Brufer, chef för ägarstyrning på Alecta, berättade om Alectas arbete för jämställda styrelser. Med utgångspunkt i detta tog an även upp kompetenser han uppfattar som är viktiga i en styrelse. Ofta saknas kompetens inom marknadsföring och försäljning.
Ledarskapet är viktigt. Anna Kinberg Batra var inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter av ledarskap när allting förändras. Hon, idag verksam som styrelseledamot, rådgivare och föreläsare, berättade om sina nästan tusen dagar som partiledare, vad som gjorde att hon tackade ja till den posten och vilka de största utmaningarna var under den på många sätt stormiga tiden. Hon sammanfattade med orden; otydlighet, osäkerhet, otålighet, o ja kön spelar roll. För att uppnå mer jämställda styrelser tror inte Anna Kinberg Batra på kvotering till styrelser, utan på kompetensvärdering och aktiva ägare. Mångfald är också en överlevnadsfråga. Företag som inte ser till mångfald blir idag bortvalda av de unga.
Petra Stenqvist, Chief Experience Officer på PwC Experience Center i Stockholm, summerade eventet genom att belysa några av de egenskaper en styrelse och organisationen som helhet måste ha för att vara fortsatt relevanta. Det gäller att vara användarcentrerad, att inse att förändring är det nya normala och att det gäller att ändra beteenden för att hänga med i digitaliseringen.