SATSNINGSOMRÅDEN

Digitaliseringen, hållbarhetsarbetet och ägarfrågor är områden som växer fram på styrelseagendan. Vad är rätt digital kompetens? Har vi tillräcklig erfarenhet av internationell expansion? Är företagets strategi för diversifiering och mångfald konkurrenskraftig?

Styrelsekraft verkar inom ramen för ett antal prioriterade satsningsområden. Syftet är att skapa ett aktivt nätverk med fokus på de mest aktuella frågorna, samt att bidra till fler styrelseuppdrag för de som ingår i nätverket.

ÖKAD SYNLIGHET

Föreningen har som ambition att genom kommunikation och olika former av aktiviteter synliggöra medlemmarnas kompetens och potential för nya styrelseuppdrag.

NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Föreningen ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte inom nätverket, samt för att öka möjligheten till styrelseuppdrag  och andra affärsmöjligheter. Detta kan ske genom riktade kommunikationsinsatser, samt interna och externa nätverksaktiviteter.

KOMPETENSUTVECKLING

Årligen genomförs flera olika typer av kompetenshöjande aktiviteter. Det kan exempelvis handla om seminarietillfällen, rundabordssamtal eller temaluncher. Inriktningen på aktiviteterna styrs av de frågor och kunskapsområden som är relevanta för de som ingår i nätverket.